Đụ banh háng bạn tình dâm gái hư làm tình như nghệ sĩ Sau khi máy tính tiến hành tổng hợp tính toán và phân tích kiểm tra thể chất của bạn và dữ liệu kiểm tra, mọi người sẽ nghiêm túc thảo luận và đưa ra kế hoạch đào tạo và phát triển cho bạn. Nó sẽ được thực hiện từ hôm nay và tôi sẽ đặc biệt chịu trách nhiệm đào tạo và huấn luyện bạn. Sau này chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc, có đôi khi thái độ của ta có thể không tốt lắm, nhưng ngươi phải biết, đây hết thảy đều là vì lợi ích của ngươi, cho nên bất cứ lúc nào xin vô điều kiện hợp tác.